Algemene voorwaarden voor welzijnsactiviteiten en -opleidingen van Purusha bv.

Bij boeking/inschrijving van een opleiding, workshop  of andere sessies zoals yoga, reiki en andere activiteiten aangeboden door Purusha bv geeft de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger  duidelijk aan dat hij/zij akkoord is (zijn) met de algemene en specifieke voorwaarden.

 1. Alle workshops, sessies en cursussen zijn enkel bedoeld om de persoonlijke groei en het welzijn te bevorderen van het cliënteel. Ze zijn geenszins bedoeld om conventionele therapie van welke aard dan ook te vervangen. De cliënt is volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor zijn/haar acties tijdens de workshops, sessies en cursussen.
 2. Indien de cliënt beslist om de cursus of reeks sessies stop te zetten na aanvangsdatum, blijft steeds het volledige tarief verschuldigd. Restitutie wordt niet gedaan.
 3. De cliënt is er zich van bewust en aanvaardt dat trainingen, cursussen en workshops mogelijk kunnen verplaatst worden naar een andere datum, niet kunnen doorgaan of vervangen moeten worden door alternatieve werkvormen omwille van bijvoorbeeld – en niet beperkt tot – diverse omstandigheden als facilitaire en logistieke omstandigheden, te weinig inschrijvingen of door overmacht. Purusha bv zal er steeds naar streven om de best mogelijke kwaliteit te leveren in de gegeven omstandigheden. Restitutie van eventueel betaalde voorschotten of betalingen worden discretionair beslist door Purusha bv.
 4. Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of vlak na de cursus, workshop of sessie.
 5. Onze  aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder onze verzekering “beroepsaansprakelijkheid”.
 6. De cursist is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen beschadigingen aangebracht in of aan de gehuurde of ter beschikking gestelde lesruimtes of materialen.
 7. Al het cursusmateriaal en de opleiding op zich zijn auteursrechtelijk beschermd. Er mogen geen kopies gemaakt worden in welke vorm dan ook zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Purusha bv. Er mogen geen audiovisuele opnames gemaakt worden tijdens de opleidingen en andere activiteiten zonder voorafgaandelijk akkoord van Purusha bv.
 8. Alle publicaties van Purusha bv zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen slechts gebruikt worden nadat Purusha bv zijn schriftelijke toelating verleende.
 9. Gezondheidsproblemen van welke aard dan ook dienen steeds vermeld te worden vóór iedere sessie, opleiding of workshop. Bij gezondheidsproblemen verklaart de cliënt dat hij/zij de toestemming heeft van zijn/haar arts of therapeut om aan activiteiten van Purusha bv deel te nemen onafhankelijk van de gekozen werkvormen.
 10. Deelname aan trainingen, workshops en sessies is steeds op eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
 11. Alle facturen zijn contant betaalbaar voor de aanvang van een activiteit, tenzij anders werd overeengekomen via schriftelijke toestemming.
 12. Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren.
 13. In geval van niet of laattijdige betaling zal Purusha bv van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest aanrekenen van 12% per jaar op de openstaande schuld te vermeerderen met een forfaitaire vergoeding van 10% op de openstaande schuld met een minimum van 500 EUR behoudens de aanmanings-, gerechts- en bedingskosten die apart aangerekend zullen worden. 
 14. Ingeval van betwisting en eveneens ingeval van niet-betaling van de facturen is enkel het Belgische recht van toepassing en zal het geschil behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Dendermonde.

Algemene voorwaarden voor andere opleidingen van Purusha bv.

Bij boeking/inschrijving van een opleiding, workshop  of andere sessies en activiteiten aangeboden door Purusha bv geeft de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger duidelijk aan dat hij/zij akkoord is (zijn) met de algemene en specifieke voorwaarden.

 1. Alle workshops, sessies en cursussen zijn enkel bedoeld om de persoonlijke groei en het welzijn te bevorderen van het cliënteel. De cliënt is volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor zijn/haar acties tijdens de workshops, sessies en cursussen.
 2. Indien de cliënt beslist om de cursus of reeks sessies stop te zetten na aanvangsdatum, blijft steeds het volledige tarief verschuldigd. Restitutie wordt niet gedaan.
 3. De cliënt is er zich van bewust en aanvaardt dat trainingen, cursussen en workshops mogelijk kunnen verplaatst worden naar een andere datum, niet kunnen doorgaan of vervangen moeten worden door alternatieve werkvormen omwille van bijvoorbeeld – en niet beperkt tot – diverse omstandigheden als facilitaire en logistieke omstandigheden, te weinig inschrijvingen of door overmacht. Purusha bv zal er steeds naar streven om de best mogelijke kwaliteit te leveren in de gegeven omstandigheden. Restitutie van eventueel betaalde voorschotten of betalingen worden discretionair beslist door Purusha bv.
 4. Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of vlak na de cursus, workshop of sessie.
 5. Onze  aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder onze verzekering “beroepsaansprakelijkheid”.
 6. De cursist is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen beschadigingen aangebracht in of aan de gehuurde of ter beschikking gestelde lesruimtes of materialen.
 7. Al het cursusmateriaal en de opleiding op zich zijn auteursrechtelijk beschermd. Er mogen geen kopies gemaakt worden in welke vorm dan ook zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Purusha bv. Er mogen geen audiovisuele opnames gemaakt worden tijdens de opleidingen en andere activiteiten zonder voorafgaandelijk akkoord van Purusha bv.
 8. Alle publicaties van Purusha bv zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen slechts gebruikt worden nadat Purusha bv zijn schriftelijke toelating verleende.
 9. Eventuele audiovisuele opnames die gemaakt worden als onderdeel van een opleidingstraject kunnen door Purusha bv al dan niet beschikbaar gemaakt worden aan de cursisten. Deze opnames zijn bedoeld voor de persoonlijke ontwikkeling van de cursist en mogen voor geen andere doeleinden gebruikt worden. Zij mogen evenmin beschikbaar gemaakt worden, in welke vorm dan ook, aan anderen.
 10. Deelname aan trainingen, workshops en sessies is steeds op eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
 11. Alle facturen zijn contant betaalbaar voor de aanvang van een activiteit, tenzij anders werd overeengekomen via schriftelijke toestemming.
 12. Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren.
 13. In geval van niet of laattijdige betaling zal Purusha bv van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest aanrekenen van 12% per jaar op de openstaande schuld te vermeerderen met een forfaitaire vergoeding van 10% op de openstaande schuld met een minimum van 500 EUR behoudens de aanmanings-, gerechts- en bedingskosten die apart aangerekend zullen worden. 
 14. Ingeval van betwisting en eveneens ingeval van niet-betaling van de facturen is enkel het Belgische recht van toepassing en zal het geschil behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Dendermonde.

Algemene voorwaarden voor video en fotografie gerelateerde activiteiten van Purusha bv.

Door de plaatsing van zijn bestelling stemt de klant ermee in een overeenkomst aan te gaan volgens deze voorwaarden. Van deze overeenkomst kan enkel afgeweken worden mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Purusha bv.

Algemeen

De door Purusha bv opgestelde offertes zijn 30 dagen geldig. Offertes zijn enkel bedoeld ter informatie en kunnen gewijzigd worden door de opdrachtnemer. De volgende informatie moet minstens 1 week voor het begin van de productie overgemaakt worden aan Purusha bv:

 • Alle aspecten van de productie die verband houden met de inhoud;
 • de volledige planning/het verloop van de productie, het script, de starttijd en de geplande eindtijd;
 • het aantal deelnemers;
 • overeenkomsten voor catering;
 • alle diensten door derden;
 • een technische fiche (met name wanneer een externe onderneming wordt ingehuurd voor het decor, de verlichting, het geluid enz.);
 • tijd en plaats van levering;
 • een veiligheidsplan, indien van toepassing;
 • elk verbod voor de aannemer om foto’s/video’s te maken tijdens de productie;
 • alle andere specifieke bepalingen.
 • Indien bovenstaande informatie niet of niet tijdig aan Purusha bv wordt meegedeeld, dan kan de aannemer de conformiteit, aanvaardbaarheid en beschikbaarheid niet garanderen.
 • De klant is aansprakelijk voor de overeenstemming met alle wettelijke bepalingen met betrekking tot zijn activiteit. Purusha bv is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of boetes die voortvloeien uit de activiteit van de klant.

Betaling

De door de aannemer vermelde prijzen zijn excl. btw. De offerte wordt gemaakt op basis van de door de klant geleverde informatie. Het factuurbedrag kan verschillen van het offertebedrag in geval van gewijzigde omstandigheden, onvolledige of onjuiste informatie van de klant. De offerte wordt geacht te zijn aanvaard na schriftelijke goedkeuring, na goedkeuring via e-mail of door ondertekening van de offerte. Het factuurbedrag moet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur worden betaald. Voor sommige opdrachten kan een voorschot worden gevraagd. Klachten of betwistingen moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur via aangetekende brief worden gemeld. Het indienen van een klacht geeft de klant geenszins het recht om de betaling van de factuur geheel of gedeeltelijk in te houden.

In geval van niet of laattijdige betaling zal Purusha van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest aanrekenen van 12% per jaar op de openstaande schuld te vermeerderen met een forfaitaire vergoeding van 10% op de openstaande schuld met een minimum van 500 EUR behoudens de aanmanings-, gerechts- en bedingskosten die apart aangerekend zullen worden. 

In geval van laattijdige betaling verliest de klant mogelijk de voordelen die bij de initiële berekening van de prijs door Purusha bv werden toegekend.

In geval van faillissement, bankroet of insolventie van de koper moeten de verplichtingen van de koper onmiddellijk vervuld worden. Betalingen van de koper worden ten eerste in mindering gebracht van alle verschuldigde huurkosten en lasten, en ten tweede van de facturen die het langst openstaan, zelfs als de andere partij aangeeft dat de betaling betrekking heeft op een andere, latere factuur.

De door de verkoper geleverde items blijven eigendom van de verkoper tot de koper al zijn verplichtingen volgens alle overeenkomsten met de verkoper is nagekomen: betaling met betrekking tot het (de) geleverde of te leveren item(s), betaling met betrekking tot diensten die zijn of nog worden geleverd volgens de verkoopovereenkomst(en), eender welke eis wegens niet-nakoming van een of meer verkoopovereenkomst(en) door de koper.

Annulering

Als er een annulatie gebeurt, brengen wij een annulatievergoeding van 25% van de totale kostprijs van het project in rekening indien de annulatie minder dan 48 uur vóór het begin van het project gebeurt en van 50% van de totale kostprijs van het project indien de annulatie minder dan 24 uur vóór het begin van het project gebeurt.

Klachten

De kwaliteit van het werk dat wij leveren, wordt in zekere mate bepaald door het materiaal dat is voorzien door de klant. Wij zullen proberen de best mogelijke kwaliteit te bereiken met de apparatuur die wij regelmatig onderwerpen aan een controle van de technische toestand, zonder dat wij hiervan het resultaat moeten verzekeren.

Na het bekijken kan de klant niet meer terugkomen op enige spelfouten of bewerkingsfouten. Voor aanpassingen worden extra kosten aangerekend.

Bij uitgave van een origineel medium is de klant ook verantwoordelijk voor de inhoud van dat origineel.

Copyright

Door ondertekening van het bestelformulier aanvaardt de klant de verplichting om Purusha bv te vrijwaren van claims van derden met betrekking tot enig copyright. Indien er reden is en voor zover de wet en de praktijk het erkent, zal Purusha bv zich beroepen op het copyright van al zijn personeelsleden. Purusha bv heeft ook het exclusieve recht op alle technische rechten met betrekking tot het geleverde werk, zoals reproductie, bewerking en herbewerking. Dit omvat ook kopiëren in eender welke vorm. Deze lijst is niet uitputtend. Op verzoek van de klant kan er op voorhand een prijsopgave per kopie worden voorbereid.

De klant is verantwoordelijk voor het aanvragen van copyrights en/of andere betrokken rechten die naar aanleiding van de productie vereist zijn door de bevoegde instanties. Purusha bv mag voor promotiedoeleinden foto’s en video’s maken tijdens een productie, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door de klant.

Opslag van opnames

Beelden worden enkel gearchiveerd op verzoek van de klant. Die beelden worden gedurende één jaar opgeslagen tegen extra kosten. In dat geval wordt een vast bedrag per jaar aangerekend.

Catering

De klant is verantwoordelijk voor de catering ter plaatse. De klant brengt Purusha bv op de hoogte indien er geen catering is voorzien. Purusha bv rekent een vast bedrag van € 15 p.p. per maaltijd indien er geen catering is voorzien.

Gegevensbescherming

De leverancier en Purusha bv erkennen de verantwoordelijke en de verwerker te zijn van de gegevensverwerking die zij uitvoeren en verbinden zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming. Het is duidelijk dat in het kader van de diensten de termen ‘gegevensverantwoordelijke’ en ‘gegevensverwerker’ van toepassing kunnen zijn op zowel de leverancier als Purusha bv.

Als gegevensverwerker onderneemt en verbindt de partij zich ertoe:

 1. De passende technische en organisatorische maatregelen te nemen en zodanig toe te passen dat de verwerking voldoet aan de wettelijke vereisten m.b.t. gegevensbescherming en de bescherming van de rechten van de betrokkenen waarborgt;
 2. Om de verantwoordelijke van de verwerking bij te staan bij de verwerking van persoonsgegevens, en de laatstgenoemde op de hoogte te houden van elk gebruik dat een risico kan inhouden;
 3. Om de verantwoordelijke van de verwerking op de hoogte te houden van een datalek binnen 24 uur nadat hij kennis heeft genomen van deze inbreuk zodanig dat de verantwoordelijke van de verwerking de gegevensbeschermingsautoriteit en – indien nodig – de betrokkenen op de hoogte kan stellen;
 4. Om de verantwoordelijke van de verwerking bij te staan om binnen de wettelijke toegestane termijnen te reageren op verzoeken van betrokkenen door hen toegang te verlenen tot alle noodzakelijke informatie, door ze te beantwoorden en door de andere partij onmiddellijk op de hoogte te houden van de verzoeken van de betrokkenen;
 5. Om geen persoonsgegevens over te dragen naar landen buiten de Europese Unie, tenzij deze landen eenzelfde adequaat beschermingsniveau garanderen erkend door de Europese Commissie. Het is toegelaten persoonsgegevens over te dragen aan bedrijven die zich aan het Privacy Shield houden, aangenomen door de Europese Commissie.
 6. De gegevensverwerking niet uit te besteden zonder voorafgaande toestemming van de verantwoordelijke van de verwerking;
 7. Haar personeel te verbieden de persoonsgegevens van de gegevensverwerker zonder diens toestemming te verwerken en passende contactuele verplichtingen op te leggen aan haar personeel, inclusief de verplichting ten aanzien van vertrouwelijkheid, gegevensbescherming en gegevensbeveiliging;
 8. Om de verantwoordelijke van de verwerking alle documenten, verwerkingen en data die in zijn bezit zijn gekomen over te maken of te vernietigen op een manier die voldoet aan gegevens beschermingsregels en deze vernietiging op een eenvoudig verzoek te bevestigen;
 9. Om de verantwoordelijke van de verwerking in staat te stellen verificaties uit te voeren die hij nodig acht om de naleving van de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming te waarborgen.

Overmacht

Alle gevallen van overmacht, inclusief transportbeperkingen of vertragingen bij de leveranciers van Purusha bv of een invoerverbod of -beperking, geven de aannemer het recht om zijn levering en implementatieverplichtingen geheel of gedeeltelijk te annuleren of op te schorten, zonder dat Purusha bv aansprakelijk kan gesteld worden voor enige schade die daardoor veroorzaakt wordt. De klant heeft het recht om de overeenkomst te annuleren. Er wordt een bijdrage aangerekend voor de annulatie van de bestelling. Annulatie minder dan 48 uur voor de start van het project: 25% van de totale kostprijs van de bestelling. Annulatie minder dan 24 uur voor de start van het project: 50% van de totale kostprijs van de bestelling.

Geschillen – rechtsbevoegdheid

Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde. Wij behouden ons het recht voor om de gewone voorschriften van het rechtsgebied toe te passen.